Orphanage Visit at Saraswati Anath Ashram(Date : 31/10/2017)